874199-82-3

Acetamide,N-[1-[(3,5-difluorophenyl)methyl]-3-[[1-[3-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(2-hydroxyethylidene)cyclohexyl]amino]-2-hydroxypropyl]-